Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Het belang van betrokkenheid

We vinden het belangrijk om samen te werken met ouders en verzorgers. Zij kennen hun kind het beste en kunnen helpen met waardevolle informatie. Daarmee wordt nog beter duidelijk wat voor onderwijs en ondersteuning de leerling nodig heeft. Ook helpt dit de thuissituatie en de schoolsituatie beter op elkaar af te stemmen.

Ouders worden ook gezien als innovatiepartners; zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

Gesprekken en bijeenkomsten

Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders en verzorgers een jaarplanning, waarin de verschillende ouderavonden zijn opgenomen.

Aan het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Hierbij gaan ouders, de leerling en het klassenteam met elkaar in gesprek. In dit startgesprek is er tijd voor kennismaking en krijgt het klassenteam actuele informatie over de leerling

Tijdens de eerste algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar krijgen ouders en verzorgers informatie over de methodes, de werkwijze in de klas en over de specifieke gebeurtenissen die horen bij het komend leerjaar.

Twee keer per jaar vinden de 20-minuten oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn naar aanleiding van de evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit gesprek bespreken ouders en klassenteam, eventueel aangevuld met de orthopedagoog of intern begeleider, met elkaar de ontwikkeling van de leerling.

Behalve deze gesprekken vinden er gesprekken plaats tussen school en ouders als daar aanleiding voor is.

Met onze maandelijkse nieuwsbrief houden we de ouders van onze leerlingen op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten, nieuwtjes over de school en belangrijke informatie.

Vijf keer per jaar organiseren wij een koffie-uurtje waarbij kennismaken met andere ouders en ervaringen delen centraal staat.

Contact via Parro

Berg en Bosch School Bilthoven gebruikt de app Parro, voor heldere communicatie met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. In Parro wordt de meest actuele informatie gedeeld. Ook de kalender staat hierin en afspraken voor ouderavonden kunnen hierin worden gepland. Met Parro kunnen tekstberichten en foto’s worden gestuurd naar afzonderlijke ouders of groepen ouders tegelijk. Parro werkt zowel op de mobiele telefoon als op een computer of tablet.

Het gebruik van deze app is veilig: het is een gesloten omgeving waar enkel het klassenteam en de ouders toegang toe hebben.

Nieuwsbrieven

Met onze maandelijkse nieuwsbrief houden we de ouders van onze leerlingen op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten, nieuwtjes over de school en belangrijke informatie. De nieuwsbrieven verschijnen in Parro.

Oudercommissie

Ouders en verzorgers zijn onmisbaar bij de organisaties van allerlei activiteiten, zoals sinterklaasfeest, de kerstviering en de Koningsspelen.

De commissie staat altijd open voor nieuwe leden. U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@bbonderwijs.nl.

Ouderklankbordgroep

De ouderklanbordgroep wordt betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen binnen school en kijkt kritisch mee. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar waarop de directeuren en ouders van beide locaties samenkomen. 

Wilt u meer informatie of lid worden van de ouderklankbordgroep? Mail dan naar info@bbonderwijs.nl.

Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. Ook controleert de MR het beleid van de directie.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we belangrijke beleidsdocumenten waarop we invloed mogen uitoefenen. Ook houden we de directie scherp door kritische vragen over het beleid te stelen. Zijn er dilemma’s of problemen? Dan vragen we om opheldering over de manier waarop dit opgelost kan worden. Kortom: we zullen ons uiterste best doen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

Leden van de MR
Namens de ouders: José de Kruijff
Namens het team: Ryanne Bleijenberg (tevens lid GMR)

Wil je contact met de MR of één van de leden? Of wil je een MR vergadering bijwonen als toehoorder of omdat je vragen hebt?
Mail dan naar medezeggenschap@bbonderwijs.nl

Ouderbijdrage

Op Berg en Bosch doet iedereen mee. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de mr.