Ga naar de inhoud

Documenten en protocollen

Protocollen en procedures

Voor leerlingen zijn er de schoolregels in de schoolgids, voor personeelsleden en ouders/verzorgers is er de gedragscode. Het naleven hiervan draagt voor alle betrokkenen bij aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Download de Gedragscode

Bij klachten kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de betreffende medewerker van de school. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht worden ingediend bij de schoolleider van de afdeling en locatie waar de leerling les krijgt. Vind je ook daar geen gehoor dan kunt je contact opnemen met de directeur van de betreffende afdeling.

Download de klachtenregeling

Naast de sociale problemen die voortvloeien uit de gedragsproblematiek van de leerlingen, komen er helaas op elke school situaties voor waarin sprake is van pestgedrag. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld met daarin voorzorgsmaatregelen, onze aanpak bij pesten, het anti-pestcontract en nuttige websites over pesten.

Download het pestprotocol

Wanneer het in het belang is van de leerling of medeleerlingen om een leerling tijdelijk uit de les en/of van de school te verwijderen (maximaal twee lesdagen), zonder dat een formele orde- of strafmaatregel noodzakelijk is, kunnen we een pedagogische time-out inzetten.

Download de procedure pedagogische time-out

Als een pedagogische time-out (zie hierboven) niet volstaat, kan besloten worden tot een schorsing. Hiervoor moet een zorgvuldige procedure worden toegepast.

Download het protocol voor schorsing en verwijdering

Met de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet stappenplan waarin staat wat professionals moeten doen bij signalen op dit gebied. Aan de hand van dit stappenplan worden signalen in kaart gebracht en bepalen medewerkers of er voldoende hulp ingezet kan worden of dat een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.

Download de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om te zorgen dat de school zeer zorgvuldig omgaat met alle informatie en gegevens rondom leerlingen en ouders, werken we aan de hand van een privacyreglement.

Bekijk hier de privacyverklaring.