Ga naar de inhoud

Onderwijs

Iedereen heeft talent

Wij zien de talenten van onze leerlingen. We stimuleren en motiveren hen om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van iedere leerling. Wat heeft iemand nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Wat ons hierin drijft is onze missie: leerlingen leren hoe zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.

Onderwijs op maat

De Berg en Bosch School biedt voornamelijk plek aan leerlingen met een vorm van autisme die op een gemiddeld intelligentieniveau functioneren. Ze zijn vanwege hun behoeften op het vlak van onderwijs en ondersteuning niet op hun plek op een reguliere school. Daarnaast kunnen leerlingen die vanuit een andere internaliserende problematiek deze begeleiding nodig hebben, bij ons op hun plaats zijn.

In ons onderwijs richten we ons op het behalen van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wij kijken naar onderwijsbehoeften, naar wat een leerling nodig heeft. 

We kijken naar wat een leerling nodig heeft. Wij baseren onze groepssamenstelling daarom niet op het klassikale basisschool jaarsysteem, maar op leeftijd, ontwikkelingsleeftijd, sociaal-emotionele vaardigheden en hoe ver de leerling is met de leerstof.

Binnen de klassen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het aanbod en de organisatie van het onderwijs. In alle groepen is er daarnaast een onderwijsassistent aanwezig om de leerkracht te ondersteunen en om leerlingen te helpen met de leerstof.

Ook zijn er stagiaires van verschillende opleidingen aanwezig, zoals mbo onderwijsassistenten, hbo-studenten Pedagogiek en studenten van de Academische Pabo.

Door middel van observaties door het klassenteam, het afnemen van toetsen, ouder-kindgesprekken en groep-leerlingbesprekingen, volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we hierop inspelen.

Twee keer per jaar nemen we bovendien cito-toetsen af. De schoolverlaters maken in februari de landelijk verplichte doorstroomtoets.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, met de lange termijn ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Ook maakt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een groepsplan. Hier komen de ontwikkeldoelen van de individuele leerlingen samen.

Ouders houden we op de volgende manieren op hoogte van de ontwikkeling van hun kind:
– het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend, en op school bewaard in het leerlingdossier.
– twee keer per jaar ontvangen ouders het OPP en de evaluatie daarvan thuis.

Basisleerklimaat

In de groepen hanteren we een basisleerklimaat. Dat betekent dat we zorg dragen voor belangrijke leerfactoren zoals voorspelbaarheid in tijd, in ruimte, in activiteiten, in de omgang met elkaar en aangepaste communicatie.

Om een basisleerklimaat te kunnen realiseren werken de klassenteams nauw samen met een intern begeleider, logopedist, sensorische integratietherapeut, oefentherapeut, leerlingbegeleider en enkele orthopeda­gogen.

Leerstof

Rekenen

Rekenen

Begrijpen lezen en taal/spelling

Begrijpen lezen en taal/spelling

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Kunst, muziek en theater

Kunst, muziek en theater

Spel en beweging

Spel en beweging

Levensvaardigheden

Levensvaardigheden

Leerlijnen en leerroutes

Leerlijnen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van doelgerichte onderwijsopbrengsten.

Toetsen

Wij volgen vorderingen van een leerling door middel van toetsen die bij methodegebonden toetsen, behorend bij de methode van een bepaald vak. Daarnaast nemen wij niet-methodegebonden toetsen af mbv een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken op de Berg en Bosch School Cito leerling in beeld. Deze toetsen nemen wij twee keer per jaar af, in januari/februari en mei/juni. De schoolverlaters maken in februari de landelijk verplichte doorstroomtoets. 

"Door het positief formuleren van de verwachting wordt het voor de leerling duidelijk hoe hij zich moet gedragen en is gedragsverandering mogelijk".